Den pedagogiska kopplingen

Vi har sedan år ett arbetat med läsförståelsestrategier kontinuerligt med våra tre fyror. Eleverna har mött undervisning utifrån handledningen och arbetsboken till Diamantjakten. Arbetsboken Diamantjakten är skriven av Ingela Feldt och Pia Hed Andersson (2012) Natur och Kultur: Stockholm som båda idag arbetar på Rösjöskolan som specialpedagoger. När vi arbetat med läsförståelse och strategier för att förstå en text (läsa och skriva) har vi använt oss av Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Utgiven år 2009. Natur & Kultur: Stockholm.

Vi har under hösten vidareutvecklat vårt arbete med läsning och elevernas tysta läsning. Vi har modifierat och arbetat fram ett eget Den tänkande läsarens hjul baserat på Westlunds (2009) bok sid. 252, (ibid.) där en modell på ett hjul visar hur den tänkande läsaren utvärderas sin läsning allteftersom de läser och flyttar på stegen i sitt hjul. Vi använder oss av både hjulet för att förutspå vad som händer nästa gång, efter läsning, samt läsförståelsestrategin Spågumman Julia, att förutspå.

I detta läsprojekt har vi valt att arbeta med andra begrepp och roller för att ta nya grepp och nya infallsvinklar till hur man kan arbeta med läsförståelse med hopp och tro om att med variation kan vi kanske nå fler elever som tycker om, eller tar sig an rollerna på ett naturligt sätt. Vi har märkt att med variationer och nya former för undervisning av läsförståelsestrategier så ökar möjligheterna för fler elever att hitta en form som passar just dem. Individanpassning genom att variera hur vi lär. Vi kommer under projektet att få anledning till att återknyta till de strategier vi arbetat med innan för att visa på likheter mellan ex. ordletaren och Fröken Detektiv som eleverna träffat.

Det är genom ett medvetet och strukturerar arbete över tid som vi modifierar vårt arbete med läsförståelsestrategier samtidigt som vi också är noga med att fortsätta läsa och behålla kopplingen till forskning om läsförståelseundervisning.

Då vi startade upp elevens val har vi haft elevernas IUP-mål som grund för våra tre områden. Vi har valt att följa skolans mål och satsat på de IUP-mål som innefattar matematik. Genom ett gemensamt arbete har vi kunnat erbjuda en strukturerad undervisning i blandade grupper med fokus på IUP.

Ett annat viktigt mål har varit att ge eleverna möjlighet att få tillfälle att arbeta över tid med andra elever för att främja nya relationer eleverna emellan. I Läroplanens värdegrund beskrivs det att skolan ska vara en social plats med gemenskap som ger trygghet och vilja till lust att lära.

 

 

Upphovsrätten

Matematik

I matematiken använder vi material från många olika källor. Vi arbetar mycket laborativt och digitalt med de länkar som går att återfinna under fliken ”spelhåla”. Eftersom alla lärare på skolan är med i Matematiklyftet har vi även använt oss av problem och uppgifter som går att återfinna i det materialet. Dessutom använder vi oss av läromedlet Matteborgen (Sanoma utbildning) på vissa av våra stationer.

Läsprojekt

Det läsprojekt som vi arbetar med här är inspirerat av Hanna Larssons (lärare Gunneboskolan, Lund) ”Läs, skriva och reflektera” (Metod och Fakta). Idén om att eleverna ska publicera sina arbeten på en blogg hämtades från Helenelundsskolans (Sollentuna kommun) läsprojekt där detta testades.

Vi hänvisar till författare/källa när vi publicerar andras bilder, texter eller tankar och arbetar med begrepp som titel, författare, utgivningsår och förlag. Vi tänker på och pratar med eleverna om att endast publicera bilder som är ”public domain/gratis för kommersiellt bruk”.

Vi har också de fall där vi tvekat varit i kontakt med författare och också lagt en Creative Commons licens på vårt egna verk för att kunna härleda ursprunget till författarens verk. Se Den Tänkande Läsarens Hjul som beskrivs under ”Den pedagogiska kopplingen”.

 

Omsida

 Välkommen till vår Omsida.

Vi som använder denna sida är elever i årskurs fyra på Rösjöskolan i Sollentuna.

Vi arbetar ibland i blandade grupper, gemensamma projekt och vi är tre klasser och tre lärare. Vi tror på att samarbeta över klassgränserna både i blandade grupper, grupparbete och samarbete via vår gemensamma sida, Rösjösfyror.se

Elevens val är först ut på vår gemensamma webbplats.

Här ska vi kunna lägga upp arbete, filmer och instruktioner som hör till det vi arbetar med på elevens val.

Vårt nästa gemensamma projekt är ett läsprojekt där vi blandar elever från våra tre klasser och vi har då denna webbsida som vår gemensamma sida där vi lägger in vårt bidrag till gruppens arbete inom läsprojektet.

Vi har planer för ännu ett projekt…håll ut så får ni se vad det blir…kommer snart…