Läsfixarna RT- teori

RT – Reciprocal Teaching – De fyra läsfixarna

Bakgrund till forskning om de fyra grundstrategierna – RT -undervisningEn forskningsbaserad undervisning kallas RT – Reciprocal TeachingRT kan användas både vid gruppdiskussioner och vid enskild läsning i den fortsatta läsundervisningen.

Fyra grundstrategier

  • att klargöra oklarheter
  • att ställa frågor
  • att förutspå (ställa hypoteser)
  • att sammanfatta

 

Spågumman Julia (förutspår/ställer hypoteser)

Nicke Nyfiken (ställer frågor)

Fröken Detektiv (reder ut otydligheter)

Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste)

Rollfigurerna finns för att eleverna lättare ska kunna komma ihåg vad strategierna står för. En expertläsare växlar mellan strategierna.Läs mer om detta på sid. 191-192, 206-212 i Barbro Westlunds, Att undervisa i läsförståelse, 2009.

Litteraturcirklar

Vid gruppsamtalet ska en elev ha det övergripande ansvaret, diskussionsledaren delar ut de olika rollerna till de övriga i gruppen/ lägger fram rollerna tillgängliga för gruppens medlemmar. Syftet är att alla ska dela på ansvaret och att alla ska dela med sig av sin kunskap under samtalet och högläsningen.

När eleverna ska använda de fyra strategierna kan de turas om att läsa högt och hjälpas åt med att använda strategierna under samtalet. Lärare finns med som stöd under litteraturdiskussionen.

Självvärdering

Eleverna gör efter diskussionen en självvärdering av hur litteraturcirkeln fungerar. På så sätt blir eleverna medvetna om sitt eget ansvar och uppnådda mål (bemästring) men också om sina tankeprocesser och hur de lär sig.

 

Självbedömning vid litteratursamtal (ringa in det som stämmer för dig)

1. Jag deltog i diskussionen

          mycket          något                  lite                 inte alls
2.  Jag lyssnade till andra i gruppen

mycket          något                  lite                 inte alls
3. Jag tittade och lyssnade på de andra när de diskuterade

         mycket          något                  lite                 inte alls
4. Jag använde mig av de här strategierna när jag svarade/deltog i samtalet

Förutspå          Ställa frågor                      Klargöra              Sammanfatta

Spågumman    Nicke Nyfiken/frågeapan     Detektiven           Cowboy-Jim
5. Det här lyckades jag bäst med under samtalet.

________________________________________________________

6. Det här kan jag göra för att delta mer och lyckas ännu bättre nästa    gång.

____________________________________________________________

Westlund (2009), sid. 207-208